DOKUMENTY

Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 t.j.)

Administratorem danych przetwarzanych w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie jest:
Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie
96-300 Żyrardów
ul. Stanisława Moniuszki 15
Telefon/Fax: 46 855-45-14 / 46 855-33-40
e-mail: mlodek@vp.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jaromir Dylewski
Telefon 22 3500140
e-mail: jaromir.dylewski@inbase.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych. Placówka co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Placówka nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Placówka nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Placówki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DOKUMENTACJA PLACÓWKI

 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

STATUT MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ŻYRARDOWIE

Koncepcja pracy Młodzieżowego Domu Kultury

PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ŻYRARDOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ŻYRARDOWIE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Regulamin Uczestnika zajęć Mł.D.K.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2013

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2014

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2015

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2016

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2017

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2018

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2019

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2020

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2021

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK 2021/2022.pdf

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA .pdf

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA.doc