DOKUMENTY

Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 t.j.)

Administratorem danych przetwarzanych w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie jest:
Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie
96-300 Żyrardów
ul. Stanisława Moniuszki 15
Telefon/Fax: 46 855-45-14 / 46 855-33-40
e-mail: mlodek@vp.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jaromir Dylewski
Telefon 22 3500140
e-mail: jaromir.dylewski@inbase.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych. Placówka co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Placówka nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Placówka nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Placówki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby pobrać Kartę Uczestnika Zajęć - kliknij KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Tygodniowy plan zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury - PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

DOKUMENTACJA PLACÓWKI

 

STATUT MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ŻYRARDOWIE

Plan pracy Młodzieżowego Domu Kultury

Koncepcja pracy Młodzieżowego Domu Kultury na lata 2022-2027

Koncepcja pracy Młodzieżowego Domu Kultury na lata 2022-2027 (PREZENTACJA)

Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ŻYRARDOWIE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

Regulamin Uczestnika zajęć Mł.D.K.

Standardy Ochrony Małoletnich - wersja pełna

Standardy Ochrony Małoletnich - wersja dla wychowanków

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2013

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2014

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2015

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2016

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2017

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2018

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2019

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2020

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej 2021

 


Wystartowała REKRUTACJA na zajęcia w nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025. Zachęcamy rodziców, aby zgłaszać dzieci i młodzież do zespołów, grup i kół zainteresowań. Szczegółowe informacje:

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025.pdf

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA 2024/2025.pdf

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA 2024/2025.doc

 

Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.
Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Przywara, admin@mlodekpl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 855-33-40 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Informacje uzupełniające
Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie
96-300 Żyrardów
ul. Stanisława Moniuszki 15
Telefon/Fax: 46 855-33-40 / 855-45-14
e-mail: mlodek@vp.pl
Skróty klawiszowe:
Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym: http://slabowidzacy.mlodek.pl spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna
Placówka posiada jeden podjazd do wejścia głównego placówki przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.